Õiguste teostamine

Õiguste omaja on isik, kes omab autoriõigusi või autoriõigusega kaasnevaid õigusi või kellel on õigus osale õigustest saadavast tasust. Õiguste omaja võib olla Liidu liige või delegeerida õiguste teostamise liidule lepingu alusel. 


Liit kollektiivse esindamise organisatsioonina tegutseb seaduste ja põhikirja alusel õiguste omajate huvides ega sea neile kohustusi, mis ei ole selleks tegevuseks objektiivselt vajalikud.


Kui Liit teostab õiguste omaja autoriõigusi või autoriõigusega kaasnevaid õigusi, ei saa õiguste omaja samal ajal oma õigusi ise teostada. 


Liidul on õigus saada kõikidelt isikutelt/organisatsioonidelt teavet õiguste kasutamisega seotud asjaolude kohta, mis on vajalik tasu kogumiseks ning õiguste omajatele saadaolevate summade jaotamiseks ja väljamaksmiseks. 


Õigustest saadav tasu on tasu, mida kollektiivse esindamise organisatsioon kogub õiguste omajate nimel ja mida saadakse kas ainuõigusest või õigusest tasule.


Haldustasu on summa, mida kollektiivse esindamise organisatsioon õigustest saadavast tasust või selle tasu investeerimisest saadavast tulust võtab, maha arvab või tasaarvestab. Haldustasust kaetakse autoriõiguse või autoriõigusega kaasnevate õiguste teostamise teenuse kulud, need peavad olema põhjendatud ja dokumenteeritud. 


Kogutud tasude jaotamise, haldustasu suuruse ja haldustasu kasutamise otsustab Liidu üldkoosolek.
12.06.2023 üldkoosoleku otsusega on haldustasu suurus: 
- 20% kogutud tasust Liidu liikme puhul;
- 20% kogutud tasust mitteliikme puhul;
- 20% sissenõutud tasust rikkumisjuhtumite menetlemisel Liidu liikme puhul; 
- 20% sissenõutud tasust rikkumisjuhtumite menetlemisel jääb Liidule haldustasuks mitteliikme puhul. 

 

Järgmine üldkoosolek toimub 2024

Sulge

...