Arengukava

Eesti Näitlejate Liidu arengukava aastateks 2023 - 2025 on kinnitatud üldkoosolekul 05.12.2022.
 

Missioon


Eesti Näitlejate Liidu eesmärk on Eesti näitlejate ja nende loomingu hoidmine, kaitsmine, arendamine ja väärtustamine

 

Visioon

 

Eesti Näitlejate Liit on kollektiivse esindamise organisatsioon, mis ühendab Eesti kutselisi näitlejaid, pakub neile tuge, toetusi enesearenguks ja tõstab näitlejaameti väärtust ühiskonnas. Liit esindab oma liikmete autoriõigusega kaasnevaid varalisi õigusi ning sõlmib kollektiivlepingud teiste osapooltega kõigis näitleja tööga seotud valdkondades - teater, film, televisioon, dublaaž, reklaam, raadiotöö, audioraamatute lugemine. Liit kehtestab minimaalsed tasumäärad ning seisab heade töösuhete ja turvalise töökeskkonna eest. Liit on huvikaitse organisatsioonina tunnustatud partner nii kodu- kui välismaal.

 

 

Väärtused


Kaasav 
Läbipaistev 
Professionaalne                                  
Sihikindel 
Toetav
Ühtehoidev 
Väärikas

 

Arengueesmärgid 

 

Varaliste õiguste kaitse ja vääriline tasu

  • Sõlmida kollektiivlepingud teiste osapooltega liikmete varaliste õiguste kaitseks kõigis näitleja tööga seotud valdkondades. 
  • Seista esitaja varaliste õiguste õiglase tasustamise eest.

 

Koostöö ja partnerlus

  • Luua tugevamad sidemed ja koostöö erinevate organisatsioonidega, kellega koos seista näitekunsti arengu ja laiemalt kultuurivaldkonna eest. Koostöös kultuurivaldkonna kui ka muude elualade organisatsioonidega seista selle eest, et kultuurivaldkonna rahastus ei väheneks ning valdkond ei marginaliseeruks. Kujundada Liidu vastavasisulised seisukohad, mis aitaksid ennetada kultuurivaldkonna rahastuse vähenemist ning marginaliseerumist võrreldes teiste elualadega. 
  • Teha koostööd teiste organisatsioonidega ning edendada sotsiaalset dialoogi tööandjate ja töövõtjate vahel, eesmärgiga muuta seadusi selliselt, et kollektiivlepingute sõlmimine ja rakendamine oleks seaduse toel kergem. Suurendada riigi rolli läbirääkimiste vahendamisel. Luua uusi koostööleppeid, -liite või -vorme teiste liitude ja ühendustega (EAKL, Vabaühenduste Liit vmt) ning esitada ettepanekuid seadusemuudatusteks, mis soodustaks kokkulepetele jõudmist.

 

Huvikaitse läbimõeldus

  • Kujundada Liidu avaliku poliitika platvorm ja seda toetav kommunikatsioonistrateegia. Tõsta Liidu nähtavust avalikkuses, sh meedias. Vajadusel tellida või teostada asjakohaseid toetavaid uuringuid ja analüüse.
  • Kujundada Liidu juhatuse ja liikmeskonna esindajate toel Liidule tugevam kuvand kui näitekunsti valdkonna juhtivühendusest.
  • Tagada võrdväärsed sotsiaalsed garantiid vabakutselistele ja palgalistele näitlejatele.

 

Liikmete osavõtt ja aktiivsus ning liikmetele pakutavad teenused

  • Arendada Liidu toimimist selliselt, mis soodustab liikmete suuremat osavõttu Liidu tegevustest ja tõstab nende suutlikkust erinevatel küsimustel kaasa rääkida. Vajadusel muuta Liidu juhtimisstruktuur. Luua arusaamine, et iga Liidu liige on eesti kultuuri, näitekunsti ja näitleja eriala eestkõneleja.
  • Arendada välja liikmete valdkond eesmärgiga pakkuda liikmetele enesetäiendamise võimalusi ja tööalast konkurentsivõimet tõstvad teenused ning koostada liikmete arendamiseks mõeldud koolitusprogramm.
  • Koostöö reklaami ja casting’u agentuuridega; Eesti Näitlejate Andmebaasi arendus (ENA, inglise keeles Estonian Actors’ Database - EADB). Koostöö erinevate fotograafidega portreefotode tegemiseks, koostöö BFM-iga koolituste tegemiseks (töö kaameraga, showreel, self-tape).  

 

Sulge

...