Teksti- ja andmekaeve reservatsioon

TEKSTI- JA ANDMEKAEVE RESERVATSIOON


Eesti Näitlejate Liit (ENL) esindab Eesti kutselisi näitlejaid ning teostab kollektiivse esindamise organisatsioonina oma liikmete autoriõigusega kaasnevaid õigusi (teose esitaja õigused). 


Mis on tehisaru?


Tehisaru (ing artificial intelligence, AI) on üldmõiste, mille abil defineeritakse mistahes süsteemi, mis suudab sooritada ülesandeid pealtnäha inimintelligentsi kasutades. Tehisaru hulka kuulub näiteks generatiivne tehisaru (generative AI), mis keskendub uue ja ainulaadse sisu loomisele ehk genereerimisele (nt tekstid, pildid, muusika ja videod) ning see suudab luua suurte andmekoguste  masintöötlemise kaudu sisu, mida pole varem eksisteerinud.

Tehisaru süsteeme arendatakse ja õpetatakse, kogudes teksti- ja andmekaeve abil automatiseeritud tarkvaratööriistade kaudu suurel hulgal teavet digitaalsetest andmebaasidest. Suure andmemahu läbitöötamine võimaldab tehisarul mõista ja ära tunda erinevaid mustreid ja suundumusi. Näiteks kogub ja analüüsib tehisaru näitleja andmeid ja varasemaid esitusi ning võib seeläbi, ilma, et näitleja peaks ise füüsiliselt võtteplatsil viibima või oma häält salvestama, esitusi korrata ja luua uut sisu. 


ENL toetab tehisaru vastutustundlikku kasutamist


ENL toetab tehnoloogia arengut ja innovatsiooni, sh ka tehisaru õpetamist ja arendamist. Siiski on ENL hinnangul oluline, et tehisaru kasutatakse vastutustundlikult ning selle tagajärjel ei kannata loominguga tegelevad isikud, sh näitlejad. ENL on seisukohal, et autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja esituste kasutamisel tuleb maksta õiguste omajatele õiglast tasu. Seepärast soovib ENL tagada, et tema liikmete esitusi, mis on kaitstud autoriõigusega kaasnevate õigustega, ei kasutataks ilma ENL-i eelneva loata. 


Teksti- ja andmekaeve erand ning selle kohaldatavus tehisaru arendamisel ja õpetamisel


Eesti autoriõiguse seaduse § 192 lg 1 järgi on autori nõusolekuta ning autoritasu maksmiseta lubatud õiguspäraselt juurdepääsetava teose reprodutseerimine teksti- ja andmekaeve eesmärkidel. Sama nn vaba kasutuse erand kehtib ka esitajate (nt näitlejad) ja nende esituste suhtes. Vaieldav on küsimus, kas tehisaru arendamist ja õpetamist saab liigitada teksti- ja andmekaeve erandi alla. Olenemata sellest on üheselt mõistetav, et autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud teoseid ja esitusi võib kasutada ainult sel juhul, kui õiguste omanikud ei ole teatanud kasutamisreservatsioonist. 


Teksti- ja andmekaeve reservatsioon


Eesti autoriõiguse seaduse § 192 lg 2 järgi võib autor teose vaba kasutamise teksti- ja andmekaeve eesmärkidel väljaspool teadusuuringuid sõnaselgelt kohasel viisil välistada, sealhulgas masinloetavate vahenditega veebis üldkättesaadavaks tehtud sisu puhul. Sama välistusvõimalus on ka esitajatel nende esituste suhtes. 


ENL välistab selgelt ja üheselt mõistetavalt ENL-i esindatavate näitlejate loomingu ja nende teoste esituste (interpretatsioonide) teksti- ja andmekaeveks kasutamise tehisaru arendamise ja treenimise eesmärgil väljaspool teadusuuringuid ilma ENL-lt vastavasisulist nõusolekut (litsentsi) saamata tuginedes Eesti autoriõiguse seaduse § 192 lõikele 2 ja selle aluseks olevale Euroopa Liidu direktiivi 2019/790 artikli 4 lõikele 3.


Seega juhul kui tehisaru arendamine ja õpetamine hõlmab endas ka ENL-i liikmete autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud esituste teksti- ja andmekaevet väljaspool teadusuuringuid, siis on selleks vaja saada eelnevalt ENL-i luba (litsents). 


Litsentsi saamise ning esituse avalikult kättesaadavaks tegemise korral on esituse kasutajal samuti kohustus teavitada selges ja masinloetavas vormingus teksti- ja andmekaeve reservatsioonist seoses ENL-i esindatavate näitlejate autoriõigusega kaasnevate õiguste osas. Selline teavitus on vajalik vältimaks olukorda, kus kolmas isik saaks siiski ilma tasu maksmata kasutada teksti- ja andmekaeveks kaitstud esitusi. 

 

Litsentsi saamiseks palume pöörduda:
enliit@enliit.ee
53 41 5555

Sulge

...