Teavitamiskohustus

Alates 07. juunist 2022 on näitlejal tekkinud õigus saada vähemalt kord aastas teavet oma esituse kasutamise kohta. Esitus on hääle ja/või „näo“ kasutamine,  so osalemine mõnes audiovisuaalses teoses (näiteks film) või helisalvestises (näiteks audioraamat). 


Tegemist on autoriõiguse seadusest tuleneva kaitsemeetmega lepingu nõrgema poole huvides. Teavitamiskohustus peab tagama, et näitlejal oleks  võimalik hinnata oma õiguste jätkuvat majanduslikku väärtust ja võrrelda seda  tasuga, mida ta sai või saab  õiguste üleandmise eest. Lepingu nõrgemaks pooleks loetakse näitlejat ka juhul  ta tegutseb omaenda ettevõtte kaudu – nii FIE-t kui ka OÜ-d juhul, kui selle OÜ ainuosanikuks on konkreetne näitleja 

 

Mis on kasutamisest saadud tulu?


Seni kuni esituse kasutamine jätkub, peab näitleja lepingupartner, kelleks on enamasti tootja, andma talle teavet esituse kõikide kasutusviiside ja tulude kohta. 


Kohustus laieneb nii kasutuslepingutele (litsentsileping) kui ka võõrandamislepingutele (varaliste õiguste üleandmisele suunatud leping).


Juhul kui lepingupartneril endal seda teavet ei ole, siis peab ta teada andma isiku, kellele ta on õigused edasi andnud. 

 

Mille kohta tuleb teavitada?


Näitlejat tuleb teavitada kõikide esituste kohta, mida on kasutatud 2021 aasta jooksul alates 07. juunist ja kõikide esituste kohta, mida on kasutatud 2022 jooksul. 

 

Kasutamisest saadud tulu peab hõlmama kõiki tululiike, sh kaubanduslikku tulu, reklaamitulu jne (filmist on kasutatud pildi- või häälelõiku reklaamis, litsents on edasi müüdud jms)

 

Teavitamiskohustus kehtib lepingutele, mis kehtisid 07.06.2021 või sõlmiti peale seda või on küll 07.06.2021 kuupäevaga lõppenud, kuid esituse kasutamine jätkub (leping seriaalis osalemiseks sõlmiti enne 2018, osad on jätkuvalt kättesaadavad ja vaadatavad tasulisel või tasuta platvormil).  

 

Kui esituse kasutamist ei toimu, ei pea teine lepingupool ka teavitamiskohustust täitma (leping seriaalis osalemiseks sõlmiti 2018, seriaali näidati 2019-2020, kuid 2021 – 2022 seda ei näidatud). 

 

Kes peab teavitama? 


Teavitamiskohustust peab täitma lepingu teine pool, kellega näitleja on lepingu sõlminud. Näitleja kahjuks kõrvalekalduvad tingimused - näiteks kokkulepe, et esitajat teavitatakse kord 2 aasta jooksul või teda ei tule üldse teavitada - on tühised.

 

Miks see oluline on? 


Esiteks saab seda teadmist tulevikus kasutada töötasu ja õigustest saadava tasu õiglaseks määramiseks, teiseks jääb õigus juba sõlmitud lepingu muutmist täiendava, asjakohase ja õiglase tasu saamiseks, kui algselt kokkulepitud tasu osutub tootja tuluga ebaproportsionaalselt väikeseks.  

 

Kui lepingut ei ole?


Kui lepingut ei ole, võib pöörduda alustuseks tootja poole. Ettevõttel on kohustus hoida kõiki väljamaksetega seotud algdokumente 7 aastat.  

 

Tootja võib leida ka läbi avaliku Eesti Filmi Andmebaasi, tootja kontaktid leiab äriregistri kaudu. 

 

Mida teeb Liit?


Eesti Rahvusringhäälingu poolt kasutatud esituste kohta saab huvi korral infot Liidust. 


Oleme läbirääkimises Eesti Filmitööstuse Klastriga sõlmimaks kollektiivlepingut. Kollektiivlepingu läbirääkmiste üheks osaks on ka teavitamiskohustus. Peale lepingu sõlmimist esitavad Klastri liikmed info kasutuse kohta Liitu. 


Oleme kogunud kokku info kõikide Eestis toodetud seriaalide kohta ning esitame teavitamiskohustuse täitmise nõude esinduslepingu sõlminud liikmete nimel tootjatele. 


Kollektiivlepingute sõlmimiseni peab tootja iga näitlejat teavitama iseseisvalt ning näitlejal on õigus nõuda teavitamiskohustuse täitmist ise või läbi Liidu. 

 

Lisaks võib teavitamiskohustuse kohta lugeda siit või siit (alates lk 30). 

 

 

 

Sulge

...