Tasude kogumine ja jaotamine

Õiguste omajatele makstakse saadaolevad summad välja võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt üheksa kuu möödudes selle majandusaasta lõpust, kui õigustest saadav tasu koguti (väljamakse tähtaeg). 

 

Juhul kui õiguste omajat või tema kontakte ei ole võimalik selle aja jooksul kindlaks teha, hoitakse kogutud summad Liidu raamatupidamisarvestuses muudest finantsvahenditest eraldi.

 

Õiguste omaja isiku ja asukoha kindlakstegemiseks teeb Liit hiljemalt kolm kuud pärast väljamakse tähtaega  oma liikmetele ja esindatavatele isikutele teatavaks:


  1) teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti pealkirja;
  2) õiguste omaja nime;
  3) asjaomase tootja nime;
  4) mis tahes muu asjaomase kättesaadava teabe, mis võib olla abiks õiguste omaja kindlakstegemisel.

 

Kui ka see meede jääb tulemuseta, teeb Liit sama teabe avalikuks oma veebilehe kaudu, lähtudes andmekaitse reeglitest. 

 

Kui Liit on teinud kõik endast oleneva, et õiguste omajale kogutud tasu välja maksta, kuid see ei ole olnud võimalik, loetakse väljamakse tähtajast kolme aasta möödudes need summad mittejaotatavateks.

 

Sulge

...