ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Uudised Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Üldinfo » Uudised
Rahvusvahelise Näitlejate Föderatsiooni pressiteade
29.03.2009
Soolised stereotüübid püsivad ikka veel kindlalt Euroopa filmis, televisioonis, teatris ja raadios: “Kui meesnäitlejatele on vananemine sageli eeliseks, siis naisnäitlejaid kohutab tõdemus, et neile pakutavate rollide kvantiteet ja kvaliteet kahaneb, mida vanemaks nad saavad.
Õõvastav on, et oma töö eest teenivad nad vähem kui nende meeskolleegid ”. (Liv Ullmann, Norra näitleja)
Hoolimata pingutustest, mida on tehtud EL tasemel soolistest stereotüüpidest vabanemiseks ja soolise võrdõiguslikkuse heaks töösuhetes, peavad naisesinejad Euroopas jätkuvalt võitlema väärilise töö leidmise eest. Euroopa Komisjoni poolt rahastatud vastne uuring näitab, et Euroopa naisesinejad tajuvad oma soolist kuuluvust jätkuvalt ebasoodsa tegurina professionaalses tegevuses, eriti vanemaks saades. Uurimus “Vanus, sugu ja esinejate töölevõtmine Euroopas” viidi läbi Rahvusvahelise Näitlejate Föderatsioon (FIA) juhtimisel aastase uurimisprojekti raames.
FIA on rahvusvaheline valitsusväline organisatsioon, mis esindab esinevate artistide ametiühinguid, gilde ja erialaseid liite üle kogu maailma. Ta teadvustab näitlejate (filmi-, tele-, raadio-, uue meedia ja teatrinäitlejate ning live performance-kunstnike), ringhäälingutöötajate, tantsijate, lauljate, varietee- ja tsirkusartistide jt. erialaseid probleeme ja huvisid. Ta ühendab enam kui 100 liikmesorganisatsiooni üle kogu maailma. Käesoleva uurimuse läbiviimiseks sai Föderatsiooni kuuluv Euroopa grupp (EuroFIA) raha Euroopa Komisjonilt.
Uurimuse viis läbi Dr. Deborah Dean Warwicki Ülikooli (UK) Tööstussuhete Uurimisosakonnast, mis kuulub Euroopa juhtivate uurimisinstituutide Tööstussuhete Observatooriumi võrgustikku. Peamiseks meetodiks uurimisel oli online-küsimustik, mis oli kogu Euroopa esinevatele kunstnikele EuroFIA liikmesliitude kaudu kättesaadav mitmes keeles. Vastused (46% meestelt ja 54% naistelt) kujutavad endast unikaalset läbilõiget Euroopa esinevate kunstnike erialastest kogemustest.
Uurimus püüdis saada ülevaadet sellest, kuidas sugu ja vanus mõjutavad esinevate kunstnike töötingimusi: neile kättesaadava töö kvaliteet ja ampluaa; karjääri eluiga; sissetuleku tase jne. Vaatamata kultuurilise traditsiooni erinevusele olid tulemused üllatavalt ühtlased üle kogu Euroopa. Tulemused on eriti murettekitavad seetõttu, et esinemine on “sooliselt integreeritud” karjäär (i.e. nii mehed kui naised täidavad täpselt samasugust ülesannet ja seda on tehtud aastasadu) – ent ometi püsib visalt ebavõrdsus. Mõningaid võtmetulemusi aruandest:

• Üldiselt on meeste puhul esinejakarjäär pikaajalisem kui naistel. Mehed grupina jaotuvad ühtlasemalt kui naised, arvestades vanust, karjääri liiki, ajalist kestvust elukutselise esinejana ja sissetuleku taset. Naised koonduvad rohkem noorematesse vanusegruppidesse – üle viiendiku naistest märgivad, et nad töötavad harva ja neil ei ole suurt valikuvõimalust töö leidmiseks.
• Enamik esinevaid kunstnikke teenivad oma tööga väga vähe (ja 5% mõlemast soost ei teeninud üldse mitte midagi esinemisega aastail 2006-2007), kuid naiste osakaal madalaimas sissetulekugrupis on suurem ja kõrgeimas sissetulekugrupis väiksem. See on kindlasti tingitud töö saamise võimalustest ja rollide suurusest.
• Üks tulemus näitas selgelt, et naiste arvates tuleb nende sooline kuuluvus neile kahjuks igas aspektis (rollide hulk ja mitmekesisus, töötasu, vananemine, stereotüpiseerimine). Meesesinejad seevastu nägid oma soolises kuuluvuses pigem eelist või siis ei eelist ega ebasoodsat tegurit.
• Nii mehed kui naised tõdesid, et vanus on kahjustav tegur töö saamisel. Ent samas kui rõhuv enamus naistest leidsid, et vananemine on ebasoodne, jagunesid mehed ühtlasemalt ja pooled neist leidsid vanuse hoopis eeliseks olevat.
• Meestel ja naistel on märkimisväärselt erinevad arusaamad sellest, kuidas nende sugu ja vanus mõjutavad töötegemist. Mehed näevad asju palju positiivsemalt, samas kui naised on palju negatiivsemad. See omakorda avaldab mõju erinevatele võimalustele töö leidmisel ja karjääri pikaajalisele kestvusele.

Need tulemused on otsustava tähtsusega elukutselistele esinejatele, kuid samuti väga olulised kõigile töötajatele ühiskonnas üleüldiselt. EL “Teeviit naiste ja meeste võrdõiguslikkusele 2006-2010” tõstis sooliste stereoüüpide kaotamise EL tegevuse prioriteediks. Soolistes stereoüüpides nähakse peamist põhjust töö ja töötasu ebavõrdsuses. Nende stereotüüpide kõrvaldamist hariduses, koolituses ja kultuuris peetakse võtmeteguriks teiste eesmärkide saavutamiseks, nagu võrdne majanduslik sõltumatus naistele ja meestele.
Oma kõnes projekti käivitamisel märkis Jean Rogers (Briti näitlejanna ja Equity (UK) asepresident ):
“Investeering mees- ja naissoost esinejate koolitamiseks on võrdne, kuid naiste ja nende osa ebaadekvaatse mõistmise tõttu ühiskonnas hakkavad nende karjäärivõimalused liiva jooksma pärast 40-aastaseks saamist, erinevalt nende meeskolleegidest.”
Samal üritusel sõnas Agnete Haaland (Norra näitlejanna ja FIA president):
“Kunst saab ja peab muutma meie arusaama üksteisest – mitte ainult tugevdama status quo’d. Kunst peab looma ka uusi imagosid muutmaks meie ettekujutust soolisest kuuluvusest, et tõsta naise osa kultuurilises, majanduslikus, sotsiaalses ja poliitilises arengus. Naiste kujutamine teatrietendustes, televisioonis ja kinos mõjutab oluliselt mitte ainult nende imagot ja publiku suhtumist, vaid just eelkõige nende võimalusi tööturul.”
FIA plaanib rakendada selle uurimuse tugevaid argumente teadvustamaks väljakutseid, millega naisesinejatel tuleb rinda pista kõikjal Euroopas, iseäranis vanemaks jäädes. Nad kasutavad uurimuse tulemusi ka hüppelauana selle probleemi käsitlemisel nii kunstiliselt kui poliitiliselt, et parandada esinejate töövõimalusi ja muuta suhtumist soolisse kuuluvusse kogu Euroopas.
Lisainformatsiooni saamiseks palun võtta ühendust Dearbhal Murphy’ga, FIA aseülemsekretäriga.
dmurphy@fia-actors.com
Tel: 0032 (0)2234 5653

Uurimus on kõigile allalaadimiseks kättesaadav inglise, prantsuse, saksa ja hispaania keeles FIA kodulehelt: www.fia-actors.com