ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Film Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Lähtetasud (miinimumtariifid) » Film

Eesti Näitlejate Liidu liikmete lähtetasud töötamiseks filmis aastal 2021.
 

TÄHELEPANU!

Kõik allpool näidatud minimaalsed töötasud on BRUTOTASUD, millelt tööandja peab kinni kõik seadustes ettenähtud maksud ning tasub omalt poolt sotsiaalmaksu (33%).

Juhul, kui näitleja töötab töövõtulepinguga või FIE-na ning eksisteerivad töösuhtele iseloomulikud tunnused, kohalduvad seesugusele suhtele allolevad lähtetasud.

 

Proov on pool võttepäeva tasust, kuid mitte vähem, kui 125.- eurot (kuni 10 tundi)*

 

Võttepäeva tasu (kuni 10 tundi):
    Võttepäev: 250.- eurot
   

Ületunnitasu:
    Esimene tund 37,5.- eurot (11. tund)
    Iga järgnev tund 50.- eurot (Alates 12. tunnist)

 

 

FILMI KASUTUSÕIGUSED

Tootja kasutusõigus

 1. Tootja on kohustatud saatma näitlejaga sõlmitud lepingu ENL-i ning esitama hiljemalt 1 kuu pärast filmi esilinastust tootmiseelarve ja raamatupidamisaruande, mis peab sisaldama näitlejate palgafondi ning esilinastunud filmis osalenud näitlejate nimekirja.
 2. Näitleja on samuti kohustatud saatma allkirjastatud lepingu liitu.
 3. Lepingute, tootmiseelarve ja raamatupidamisaruande ning filmis osalenud näitlejate nimekirja esitamine on vajalik filmi kasutustasude välja arvestamiseks ja jaotamiseks filmis osalenud ENL-i liikmete vahel
 4. Kui näitleja osales filmis, kuid montaažis kärbiti tema osa välja ning lõppversioonis tema esitust ei kasutata, siis pole näitlejal õigust ka kasutustasule.

(1)

Vastavalt lepingule ENL-iga saab tootja tähtajatult ainuõiguse näidata ja levitada filmi kogu maailmas, igas formaadis ja kasutades kõiki esitlusviise, ning ainuõiguse filmi subtitreerimisele ja järel-sünkroonimisele võõrkeeltes, kooskõlas järgmiste sätetega:

 1. Kui filmist saadav tulu, välja arvatud allpool punktides f ja g määratletud tulu, on katnud erainvesteeringu koos vastavalt 28% ja 40% lisatasuga tootja enda osast (erakapital), tuleb ENL-ile maksta kasutustasu vastavalt 8% ja 12% tootja ja teiste erainvestorite sissetulekust.

Kasutustasu tuleb maksta enne, kui tulu jagatakse tootja ja teiste isikute vahel, kellel on õigus saada osa filmi sissetulekust, vt siiski allpool olev punkt c.

 

OMAKAPITALI MÄÄRATLUS JA LANSSEERIMISE KULUD

1. Tootja maksab ENL-ile filmi kasutusõiguste eest tasu, mida arvestatakse filmi kogu tulult ja mille ENL jaotab filmis osalenud liidu liikmete vahel.

Kasutustasu tuleb maksta ainult siis, kui filmi kogutulu ületab erainvesteeringu pluss 28% tootja investeeringu osast, ehk erakapitalist.

Erakapitaliks nimetatakse tootja investeeritud kapitali.

2. Erakapital tähendab filmi investeeritud kapitali, mille tootja on kaasanud omavahendite või tavapärastes turutingimustes laenude abil.

3. Erakapitali või erainvesteeringuna ei saa käsitada järgmisi rahastusvahendeid:

- Eesti Filmi Instituudi või teiste Eesti avalike asutuste toetus

- Toetus muudelt avalikelt asutustelt (nt Eurimages, ELi fondid, Nordisk Film jms)

- Eelmüügist saadud vahendid

- Vahendid kaasprodutsentidelt, kes saanud õigused vastavalt punktile c.

- Erafondide, organisatsioonide vms toetus, sealhulgas sponsorid.

4. Kui film on saanud toetust, mis antakse täieliku või osalise tagasimaksmise tingimustel enne, kui filmitulu on erakapitali katnud, võib sellised tagasimaksekulud kasumiaruandes maha arvata.

Selliste mahaarvamiste toimumise eeltingimus on see, et produtsent selgitab ENL-ile kohe pärast filmi valmimist selliseid tagasimaksekohustusi ning tagasimaksed ilmnevad ENL-ile esitatud finantsaruandlusest.

5. Kahtlusi eelnevate sätete tõlgendamise osas, ning ka poolte lahkarvamusi konkreetsete otsuste osas, lahendatakse esmajärjekorras läbirääkimiste teel ENL-i ja tootja vahel.

 

KASTUTUSTASU MAKSMINE

1. Produtsent on kohustatud maksma kasutustasu kõigi tulude eest alates ajast, kui filmi mis tahes liiki tulud vastavalt punktile a (OMAKAPITALI MÄÄRATLUS JA LANSSEERIMISE KULUD) ületavad erainvesteeringu pluss 28% erakapitalist (tootja investeeritud kapital). Kasutustasu on 8% kuni ajani, mil erakapitalile on lisandunud 40%, pärast mida on kasutustasu 12%. Hoolimata sellest, et maksekohustus kehtestatakse alles majandusaasta lõpuga, on tootja seega kohustatud maksma kasutustasu tulult, mis lõpetatud majandusaastal on kajastatud kasumina seoses eespool määratletud erakapitali mõistega.

2. Produtsent on kohustatud esitama teavet eelarveaasta kohta kohe pärast filmi valmimist ning muud asjakohast teavet vastavalt lepingule.

3. Kahtlusi eelnevate sätete tõlgendamise osas, ning ka poolte lahkarvamusi konkreetsete otsuste osas, lahendatakse esmajärjekorras läbirääkimiste teel ENL-i ja tootja vahel.

4. Kasutustasu makstakse Eesti Näitlejate Liidule hiljemalt üks kuu pärast ENL-i üldkoosoleku, volikogu või juhatuse aruannete ülevaatamise kuupäeva, mis on eelpoolmainitud majandusaasta aruande kinnitanud.

 

 1. Kui filmi tootmisel osalevad nii Eesti kui ka välismaa näitlejad, vähendatakse vastavalt punktile a makstavat kasutustasu proportsionaalselt vastavalt Eesti näitlejatele ja välismaistele näitlejatele makstavate palkade suhtele.

 

KASUTUSTASU VÄHENDAMINE SEOSES VÄLISMAA NÄITLEJATE OSALEMISEGA

1. ENL-ile makstavaid kasutustasusid filmis osalevate näitlejate eest võib vähendada, kui filmis osalevad ka välismaa näitlejad.

Vähendamine toimub suhtarvuga, mis saadakse, jagades kogu palgasumma selle osaga välismaa näitlejate saadud palgasummast. (Kui välisriigi näitlejate palgakulu moodustab 1/4 osa, vähendatakse autoritasu 1/4 osa võrra, nii et tuleb maksta vastavalt kas 6% või 9% kasutustasu).

2. Vähendamist ei või teha juhul, kui välismaa näitlejad on ENL-i liikmed.

3. Kasutustasu saab vähendada ainult siis, kui tootja on ENL-ile eelnevalt selgitanud tingimusi, mis võivad vähendamist õigustada.

4. Kahtlusi eelnevate sätete tõlgendamise osas, ning ka poolte lahkarvamusi konkreetsete otsuste osas, lahendatakse esmajärjekorras läbirääkimiste teel ENL-i ja tootja vahel.

 

 1. Välistootjatega koos tehtud kaasproduktsioonide puhul makstakse kasutustasu ainult Eesti tootja sissetulekult. Kui lepingus olev välismaine tootja on saanud filmi kasutusõigused, lepitakse lisatasu kokku näitleja põhipalga alusel. Lisatasu kohandatakse vastavalt välismaise tootja kasutusõiguse olemusele ja ulatusele.

 

VÄLISMAA KAASTOOTJAD JA LEPINGUÕIGUSED

Välismaa kaastootja filmi lepingulise kasutamise, õiguste olemuse ja ulatuse määramisel vastavalt punktile c, sisaldub nii kaastootja kasutusõiguse ulatus kas täielikult või osaliselt kui ka kaastootja osa filmi tuludest, mis ei kuulu arvestuse alla punktis a, kus on määratletud kohase kasutustasu arvutamine.

 

 1. Filmide puhul, mis on toodetud nii kinos kui ka televisioonis näitamiseks, kohaldatakse mängufilmidele kehtivaid sätteid, kui filmid toodi esmalt turule kinofilmidena.

 

Filmide puhul, mis toodetakse kinos ja televisioonis näitamise jaoks erinevates versioonides, tuleb osalevatele näitlejatele tehtavate maksete osas sõlmida erikokkulepe.

 

Kui film toodetakse peamiselt telefilmina, et seda kõigepealt televisioonis üle kanda, tuleb näitlejatele makstavate tasude ja kordusülekannete tasude puhul sõlmida eraldi kokkulepe ENL-i ja tootja vahel.

 

Kui film on algselt mõeldud kinofilmiks ja näitlejatele on seega makstud tasu vastavalt kinos näidatavatele mängufilmidele kehtivatele tavapärastele eeskirjadele, peavad tootja ja ENL pidama läbirääkimisi mudeli kokku leppimiseks, mille alusel tehakse mängufilmide puhul kehtivate tasude ümberarvutused televisioonis näitamiseks.

 

 1. Näitleja ei ole loovutanud õigust videogrammide laenutamisest saadavale võimalikule raamatukogumaksu osale.

 

 1. Näitleja õigust raadio- ja telesignaalide kaabellevi kaudu taasedastamise tasule (vt kehtiva autoriõiguse seaduse paragrahvi) kohaldatakse sõltumata käesoleva lepingu sätetest.
 2. Näitleja õigust saada nn tühja kasseti tasu (vt kehtiva autoriõiguse seaduse paragrahve) kohaldatakse sõltumata käesoleva lepingu sätetest.

 

(2)

Kui tootja soovib kasutada produktsiooni helirada fonogrammina, tuleb selleks näitlejaga sõlmida erikokkulepe.

(3)

Kõik käesoleva paragrahvi kohased kasutustasu maksed tuleb maksta ENL-ile, kes vastutab seejärel tasu jaotamise eest näitlejatele.

(4)

Kõik näitleja esinemise või foto praeguse või tulevase kasutamise õigused, mida pole tootjale antud, kuuluvad näitlejale.

 

Muud õigused

(1)

Tootjal on õigus õigused filmile loovutada või müüa, eeldusel et täidetud on käesoleva lepingu tingimused. Tootja on kohustatud filmi igal kujul loovutamisest või müügist ENL-i võimalikult kiiresti teavitama.

Igal juhul sõltub lepingus ja käesolevas kokkuleppes kirjeldatud õiguste kasutamine tootja käesolevas kokkuleppes sätestatud tasude korrektsest ja täpsest tasumisest.

Kui tootja viivitab tasumisele kuuluvate maksete tasumisega rohkem kui 30 päeva alates ENL-ilt vastava kirjaliku nõude saamisest, kaotab tootja kõik tulevased õigused produktsioonile, mispuhul ENL-il tuleb tootjale esitada kirjalik deklaratsioon.

 

Tootjal on siiski õigus õigused igal ajal tagasi saada, makstes ära oma võlad pluss maksetähtajast alates arvutatud, võlalt tasumisele kuuluvad intressid ning samuti kõik mõistlikud kulud, mis ENL on pidanud maksma tootja lepingurikkumise tõttu.

Kui tootja esitab pankrotiavalduse või haldusotsuse avalduse, kaotab ta 30 päeva pärast avalduse esitamist kõik õigused produktsioonile, välja arvatud juhul, kui tal on võimalik anda täielik ja rahuldav tagatis, et kõik võlgnetavad maksed, sealhulgas maksed enne pankrotiavalduse või haldusotsuse avalduse esitamist, tasutakse tähtaegselt.

Näitlejale kehtivad tingimused kehtivad ka tootja osaliste või üldõigusjärglaste suhtes. Siiski on kõik tootjale esitatavad nõuded ja teatised siduvad, kuni ENL-i on kirjalikult teavitatud õigusjärglusest ja õigusjärglase Eestis asuvast esindajast, kellele saab esitada siduvaid nõudeid ja kellele siduvaid teateid saab tulevikus edastada.

(2)

ENL-il on õigus nõuda filmi kasutamisega seotud tulude ja kulude dokumente ning samuti nõuda täielikku ülevaadet filmi raamatupidamisarvestusest, kui esineb kahtlusi ENL-i ja näitlejaga korrektse arveldamise osas.

(3)

Tootja ja režissöör otsustavad, kui suurt osa näitleja esitlusest filmi lõplikus versioonis kasutatakse. Samamoodi on produtsendil ja / või režissööril õigus teha käsikirjas muudatusi nii enne filmivõtteid kui ka selle ajal. Kui rolli olemust või selle staatust produktsioonis tõsiselt muudetakse, on tootja kohustatud sellest enne filmi esilinastust näitlejat teavitama. See ei hõlma tsensuurist tingitud muudatusi.

(4)

Tootjal ei ole luba näitleja häält eesti keeles dubleerida, välja arvatud juhul, kui näitlejaga on selles osas eraldi kokku lepitud. Samuti ei tohi tootja kasutada ei arvutiga loodud pilte ega nn asendajaid (stand-ins), ilma et oleks näitleja või tema pärijatega sellekohast kokkulepet teinud.

(5)

Tootjal on õigus kasutada nii näitlejast tehtud fotosid ja joonistusi kui ka filmiklippe, samuti kasutada näitleja nime nii lõputiitrites kui ka plakatitel ja muudel filmi reklaamivatel materjalidel, järgides häid tavasid ning eeldusel, et see seondub filmi otsese turundamise või turule toomisega.

Fotode kasutamine, millel näitleja on täielikult või osaliselt lahti riietatud, saab toimuda vaid kirjalikul kokkuleppel näitlejaga.

Tootja õigus reklaamida filmi, ilma näitlejale selle eest eritasu maksmata, hõlmab ka õigust toota ja näidata filmi loomist käsitlevat produktsiooni (film filmist), mille eesmärk on filmi reklaamimine. Näitlejatega tuleb selles osas siiski õiglase etteteatamisajaga kokkulepe sõlmida ning selle produktsiooni tegemine peab toimuma individuaalse näitleja kui inimese suhtes austust üles näidates, mis hõlmab ka tähelepanelikkuse üles näitamist tundliku sisuga proovidega seoses.

(6)

Välja arvatud treilerite puhul, ei tohi näitlejat kujutavaid filmiklippe kasutada teistes filmides, ilma et selleks oleks igal konkreetsel juhul näitleja nõusolek.

Filmist välja lõigatud stseene võib teistes filmides või telesaadetes kasutada ainult siis, kui konkreetse näitlejaga on selles osas tehtud vastav kokkulepe.

(7)

Filmi neid osi, kus näitleja esineb, ei tohi reklaamides kasutada, ilma et selleks oleks igal konkreetsel juhul näitleja nõusolek.

Samuti ei tohi näitlejast tehtud pilti konteksti kopeerida nii, et see toimiks reklaamijate (reklaamiklientide) või sponsorite reklaamina. See tingimus kehtib ka filmi nende heliriba osade kohta, kus kasutatakse näitleja häält, ning kaadrite kohta.

(8)

Tootja on kohustatud saatma Eesti Filmi Instituudile saadetava filmi rahastamise ja tulude aruandlusvormi koopia või selle osad ENL-ile. ENL on kohustatud saadud teavet käsitlema konfidentsiaalsena.