ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Uudised Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Üldinfo » Uudised
Teatriliidu esimehe pöördumine teatrijuhtide ja usaldusisikute poole.
24.05.2009
Lugupeetud teatrijuht ja Teatriliidu usaldusisikud.
15.mai 2009.
Töölepingu muutmisest ja töötasu vähendamisest.

Kujunenud uues majandusolukorras soovib Teatriliit Teid aidata ja selgitada seadusest ja meie kollektiivlepingust tulenevaid võimalusi positiivsete lahenduste leidmiseks mõlemale töölepingu poolele.

Töölepingu muutmine
on lubatud reeglina poolte kokkuleppel nii praegu kehtiva kui uuue töölepingu seaduse alusel. Palgatingimus on väga oluline tingimus töösuhetes. Palga muutmine saab tuleneda seadusest või poolte kokkuleppest töölepingus.

1. juulist 2009.a jõustuva uue töölepingu seaduse § 37 kohaselt võib tööandja palka vähendada mõistliku ulatuseni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul, kui ta ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd. Töötasu ajutisel vähendamisel peab täistööajaga töötajal olema tagatud vähemalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär. Teatritöötajate töötasu alammäär, millest madalamat töötasu ei või maksta, on kokku lepitud meie kollektiivlepingus.

Töötasu vähendamisest
peab tööandja informeerima töötajat vähemalt kaks nädalat ette. Kui töötaja ei ole nõus palga vähendamisega, siis tekib koondamissituatsioon.
Enne töötasu vähendamist on tööandja kohustatud informeerima usaldusisikut või tema puudumisel töötajaid ning konsulteerima neid. Usaldusisik või töötaja peab andma oma arvamuse seitsme kalendripäeva jooksul arvates tööandja teate saamisest

Töölepingu oluliseks tingimuseks on ka kokkulepe tööajas. Ka seda saab muuta ainult poolte kokkuleppel. Töötasu vähenenemise kokkuleppe saavutamisel otsustavad lepingu pooled ka tööaja pikkuse. Töötaja otsustada on kas ta töötab väiksema töötasu eest sama aja või lepitakse kokku tööaja vähendamises.Soovitav on ka kokku leppida, millal taastuvad endised töölepingu tingimused töötasu ja tööaja osas.

Soovime Teile head tahet ja vastastikust mõistmist praeguses teatritele väga raskes majandussituatsioonis.

Lugupidamisega,

Ain Lutsepp
Eesti Teatriliidu esimees.